EFRR

Przed nami ostatnie spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych projektem.

W styczniu 2017 roku Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. rozpoczęło realizację  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 9.1.  Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II w Świętochłowicach.

Grupę docelową stanowi 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób biernych zawodowo lub bezrobotnych. Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z woj. śląskiego, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań integrujących społecznie, w tym m.in. artterapię, prowadzenie zajęć warsztatowych w pracowniach artystycznych, treningu umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwa prawnego i finansowego, działań o charakterze edukacyjnym  w formie kursów edukacyjnych, a także staży zawodowych umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności i powrotu na rynek pracy. Projekt ukierunkowany jest na indywidualizację wsparcia dla uczestników projektu zgodnie z ich potrzebami, kompetencjami, predyspozycjami i barierami w aktywnej integracji.

Okres realizacji Projektu:  02.01.2017r.-31.12.2018r.

Wartość projektu 999 168,61 zł. Dofinansowanie dla ŚCUW to 752 617,42 zł.

Dokumenty do pobrania w zakładce 'projekty’ CHCE SIĘ ŻYĆ

Więcej informacji na stronie beneficjenta: Śląskie Centrum Usług Wspólnych

chce się żyć_spotkani