W okresie 19-25.08.2018 r. zorganizowano w Sandomierzu warsztat wyjazdowy dla uczestników projektu oraz osób zaangażowanych w jego realizację. Łącznie wzięło w nim udział 40 osób. Celem była integracja grupy uczestników i rozwój kompetencji społecznych koniecznych do przeprowadzenia inicjatyw senioralnych na rzecz ich środowiska lokalnego.

W ramach wyjazdu odbyły się spotkania integracyjno-teambuildingowe zarówno w plenerze, jak i w obiektach zamkniętych.  Podczas wspólnych gier oraz wykonywania konkretnych zadań uczestnicy mieli możliwość poznania się i wymiany informacji, budowania i zacieśniania relacji interpersonalnych, wspierania się i pomagania sobie wzajemnie.

Podczas wyjazdu przeprowadzono również cykl warsztatów z zakresu kompetencji społecznych. W ramach zajęć o wolontariacie omówiono ideę działań wolontarystycznych; bariery utrudniające podejmowanie aktywności społecznej oraz korzyści płynące z zaangażowania w taką aktywność. Celem było uświadomienie seniorom, że wolontariat daje możliwość samorealizacji; odkrywania oraz wykorzystywania swoich zasobów oraz nabywania i doskonalenia swoich umiejętności przy jednoczesnym realnym wpływie na zmianę swojego najbliższego otoczenia. Podczas warsztatów z zakresu inicjatyw społecznych uczestnicy w kilku grupach generowali pomysły na działania społeczne odpowiadające na dotkliwe problemy ich środowiska lokalnego. Powstały propozycje konkretnych inicjatyw społecznych:

– zbiórka żywności na terenie marketów w Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej ,

– przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świętochłowicach oraz dla osób bezdomnych z noclegowni lub kobiet z domu samotnej matki  działających na terenie Rudy Śląskiej,

– zorganizowanie wieczoru kolędowego dla mieszkańców Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach,

– zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych w Ośrodku „Borówka” w Rudzie Śląskiej.

W ramach warsztatów seniorzy uzyskali praktyczne wskazówki n/t czynników warunkujących powodzenie inicjatyw. Poznali źródła pozyskiwania niezbędnych informacji oraz etapy realizacji swoich pomysłów i projektów. Natomiast podczas warsztatów z zakresu umiejętności interpersonalnych seniorzy testowali techniki prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów w grupie. Istotą było uświadomienie, że warunkiem powodzenia wspólnych działań jest komunikacja oparta na wzajemnym szacunku także wówczas, gdy członków grupy różnicuje wiek, doświadczenie życiowe, poglądy i przekonania. Tylko dzięki właściwemu porozumiewaniu się możliwe będzie precyzyjne określenie celu działań i zasad współpracy oraz stworzenie dobrego klimatu i poczucia jedności w grupie.

Podczas wyjazdu odbywały się również zajęcia twórcze, podczas których seniorzy wykonali rękodzielnicze prace z ceramiki (z elementami witrażu). Dla wielu osób, były punktem wyjścia do  podjęcia kolejnych działań twórczych w ramach pracowni Fundacji. Warsztaty ceramiki z elementami witrażowymi  przybliżyły uczestnikom konkretne formy pracy, wyzwoliły ich kreatywność, uwidoczniły indywidualne predyspozycje i sprawiły satysfakcję z procesu tworzenia.  Ich dopełnieniem były wizyty w: Fabryce Porcelany AS Ćmielów, Centrum Porcelany Artystycznej i Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie oraz w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim,  Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i Uniwersytecie Ludowych Rzemiosł Artystycznych w Woli Sękowej. Zwiedzanie tych miejsc pozwoliło wzbogacić wiedzę uczestników n/t  tradycyjnych i nowoczesnych technik w wybranych dziedzinach oraz uzyskać wskazówki od profesjonalistów. Dzięki obserwacji pracy artystów, ich zaangażowania i wysiłku w procesie twórczym, seniorzy docenili wartość każdego rękodzieła. Wzrosła ich motywacja do poszukiwania własnych uzdolnień i twórczych sposobów wyrażania siebie.