Od stycznia 2021 roku realizujemy projekt, którego źródło finansowania pochodzi z Funduszu Solidarnoświoego. Konkurs „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 organizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w którym nasz wnoisek został pozytywnie rozpatrzony, to nieoceniona pomoc dla mieszkańców naszego miasta, którzy na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnością.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością. Zdajemy sobie sprawę, jak wymagająca i trudna może być codzienna praca z osobą niepełnosprawną, której możliwości porusania się czy innych form funkcjonowania są mocno ograniczone. Niejednokrotnie jest to ciągłe obciążenie psychofizyczne, a także rezygnacja z własnych planów, aspiracji czy dążeń i wybór przekierowania swoich zdolności, czasu i sił na wsparcie bliskiej osoby tak bardzo potrzebującej pomocy. Dzięki proponowanemu przez nas wsparciu będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnym dzieckiem. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału osób, które obejmuje program.
Wsparcie którego udzielamy jest bezpłatne i obejmuje:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

W ramach programu nasza organacja może objąć wsparciem 30 osób, w tym 6 sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2021 roku.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:


Eugeniusz: 698-748-548


Katarzyna: 503-741-815


Polecamy się. Dzielimy się dobrem.Projekt finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.