Opieka wytchnieniowa – Fundacja Rodzin Polskich

Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt ,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.Wartość dofinansowania pozyskanego z Funduszu Solidarnościowego wynosi 227 470 zł i umożliwi wdrożenie Programu na terenie miasta Świętochłowice w okresie styczeń – grudzień 2021 r.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy:

 • sprawują stałą i bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
 • zamieszkują na terenie miasta Świętochłowice,
 • wymagają czasowej przerwy (zastępstwa) w sprawowaniu opieki nad w/w osobami zależnymi,
 • wymagają doraźnej pomocy i wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków opiekuńczych,
 • wymagają wzmocnienia kompetencyjnego w zakresie sprawowanej opieki.

Celem Programu jest zapewnienie jego uczestnikom:

 • czasowego odciążenia od codziennej opieki; czasu na odpoczynek i regenerację,
 • wzmocnienia ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • podniesienia poziomu kompetencji z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa będzie świadczona w dwóch formach:

 • usług opiekuńczych dla dzieci/osób niepełnosprawnych (w miejscu ich zamieszkania),
 • specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów.

W ramach Programu przewiduje się:

 • objęcie usługami opieki wytchnieniowej min. 30 osób opiekujących się dziećmi/osobami z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • zrealizowanie min. 4100 godzin usług opiekuńczych nad dziećmi/osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie za ich opiekunów,
 • przeprowadzenie min. 320 godzin wsparcia psychologicznego i edukacyjnego dla członków rodzin/opiekunów.

Rodzaj i zakres udzielanego wsparcia będą uzależnione od faktycznych potrzeb opiekunów faktycznych, każdorazowo weryfikowanych podczas zgłoszenia zapotrzebowania na konkretną usługę. Czas trwania usługi będzie ustalany indywidualnie z zastrzeżeniem limitów programowych (240 godz. usług opiekuńczych, 20 godz. poradnictwa i nauki).

Kontakt w sprawie Programu:

Biuro Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II
ul. Kubiny 5, Świętochłowice
tel. 698 748 548