Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – Fundacja Rodzin Polskich

Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.Środki finansowe przeznaczone na jego realizację pochodzą z Funduszu Solidarnościowego i wynoszą 265 815 zł. Przewidywany czas trwania Programu to styczeń – grudzień 2021 r. Miejsce jego realizacji – Świętochłowice.

Celem głównym Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, zapewniającego osobom niepełnosprawnym:

  • pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności,
  • wsparcie w podejmowaniu własnej aktywności społecznej/politycznej/kulturalnej i realizowaniu prawa do niezależnego życia,
  • włączenie społeczne i możliwość uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Oferowane wsparcie ma ograniczyć skutki niepełnej sprawności ich adresatów oraz przeciwdziałać dyskryminującym postawom ich otoczenia.

Adresatami Programu są osoby dorosłe posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wśród których 70% to osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Założono, że w 2021 r. usługami asystenta osobistego zostanie objętych min. 12 mieszkańców Świętochłowic spełniających wymagania formalne, w tym 8 osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami w mobilności i komunikacji. Pula godzin usług świadczonych w Programie wyniesie 5760 godzin; nie więcej niż 60 godzin miesięcznie na 1 uczestnika Programu.

Usługi asystenckie będą bezpłatne i będą polegały na pomocy w czynnościach, takich jak:

  • wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianie spraw urzędowych.

Ich forma i zakres będą dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby niepełnosprawnej.

Kontakt w sprawie Programu:

Biuro Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II
ul. Kubiny 5, Świętochłowice
tel. 698 748 548