W styczniu 2017 roku Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. rozpoczęło realizację  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II w Świętochłowicach.

Grupę docelową stanowi 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób biernych zawodowo lub bezrobotnych. Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z woj. śląskiego, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań integrujących społecznie, w tym m.in. arteterapię, prowadzenie zajęć warsztatowych w pracowniach artystycznych, treningu umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwa prawnego i finansowego, działań o charakterze edukacyjnym  w formie kursów edukacyjnych, a także staży zawodowych umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności i powrotu na rynek pracy. Projekt ukierunkowany jest na indywidualizację wsparcia dla uczestników projektu zgodnie z ich potrzebami, kompetencjami, predyspozycjami i barierami w aktywnej integracji.

Okres realizacji Projektu: 02.01.2017r. - 31.12.2018r.

Wartość projektu 999 168,61 zł. Dofinansowanie dla ŚCUW to 752 617,42 zł.

Strona beneficjenta: Śląskie Centrum Usług Wspólnych

EFS kolor poziom

Zapraszamy do śledzenia przebiegu projektu na naszej stronie:

12.03.2017 26.03.2017 03.04.2017 10.04.2017 18.04.2017 22.04.2017 28.04.2017 22.05.2017 31.05.2017 05.06.2017 25.06.2017 21.08.2017 05.09.2017 13.11.2017 19.12.2017


Dokumenty do pobrania: