Celem Fundacji jest:
 1. Pomoc rodzinom polskim w kraju i poza terenem RP.
 2. Wspieranie małżeństw w sytuacjach kryzysowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie budowania i wspierania dialogu miedzy osobami (w tym w szczególności w rodzinie), grupami społecznymi, grupami narodowościowymi oraz rozwój kontaktu miedzy społeczeństwami.
 2. Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom antyspołecznym, oraz profilaktykę uzależnień.
 3. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 4. Popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 5. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Współpracę z wszystkimi kościołami chrześcijańskimi.
 7. Promocję i organizację wolontariatu.
 8. Działalność charytatywną.
 9. Ochronę i promocję zdrowia.
 10. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 11. Działania na rzecz równouprawnienia osób i grup, zapobieganiu izolacji i dyskryminacji (w tym szczególnie ochrona praw kobiet oraz aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy po okresie pracy w domu).
 12. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 13. Inspirowanie współdziałania na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, oświatowa w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 14. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.