W styczniu 2017 roku Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II w Świętochłowicach. Grupę docelową stanowi 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób biernych zawodowo lub bezrobotnych. Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z woj. śląskiego, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań integrujących społecznie, w tym m.in. arteterapię, prowadzenie zajęć warsztatowych w pracowniach artystycznych, treningu umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwa prawnego i finansowego, działań o charakterze edukacyjnym w formie kursów edukacyjnych, a także staży zawodowych umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności i powrotu na rynek pracy. Projekt ukierunkowany jest na indywidualizację wsparcia dla uczestników projektu zgodnie z ich potrzebami, kompetencjami, predyspozycjami i barierami w aktywnej integracji. Okres realizacji Projektu: 02.01.2017r. - 31.12.2018r. Wartość projektu 999 168,61 zł. Dofinansowanie dla ŚCUW to 752 617,42 zł. Strona beneficjenta: Śląskie Centrum Usług Wspólnych EFRR Dokumenty do pobrania: